گروه کشاورزی و دامپروري >> مواد و سموم، کودهای شیمیایی و حیوانی، دفع آفات